top of page
Nom Mas Yaj_Journey.jpeg

Nom Mas Yaj, 1993

MY SHORT STORY FROM LAOS TO THAILAND

A handwritten letter about Nom Mas’s journey to Thailand. The letter was written as a keepsake of the memories he experienced as a child sajourning through the jungles from Laos to Thailand with his family.

Read More
Nom Mas Yaj's Short Story

Nom Mas Yaj, 2021

“Kuv xav kom lawv tau taub thiab lawv paub hais tias peb lub neej ua ib tug tawg rog nyog tsis tau yus teb yus chaw es yus khiav los no yog vim li cas. Thiab kev txom nyem ntawm ib tug neeg tawg rog nyob rau hauv Thaib teb no ho nyob li cas.”

bottom of page